דלגו לאתר

מסלולי לימוד להכשרות מקצועיות בפחות בשנה !

מוזמנים להשאיר פרטים ויועצת לימודים תיצור איתך קשר
לפרטים נוספים
השאירו את הפרטים לקבלת מידע נוסף
קוד אבטחה:
אודות המכללה

תקנון ונהלים

1. פתיחת הקורס מותנת במספר נרשמים מינימאלי ( מספר הנרשמים יקבע לגבי כל קורס).
2. מספר המקומות המקסימאלי בכל קורס מוגבל ומשתנה מקורס לקורס.
3. סטודנט העומד בדרישות הפדגוגיות יהיה זכאי לתעודות או אישור על גמר.
4. הסטודנט יצרף על פי דרישת הקורס את עותקי התעודות המעידות על השכלה פורמאלית ומקצועית.
5. להנהלת המכללה תהיה הזכות להחליט על הפסקת לימודים של סטודנט מסיבה של אי עמידה בדרישות הפדגוגיות או המשמעתיות.

6. נהלי הרשמה: התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, המחאות ומזומן.

7. תנאי תשלום:
    א. הסטודנט מתחייב לשלם את מלוא שכר הלימוד לפני תחילת הלימודים בקורס.
    ב. הסטודנט לא יהיה זכאי לבטל המחאה או תשלום כרטיס אשראי, ששולם על חשבון שכר הלימוד אלא אם קיבל היתר מהנהלת המכללה.

8. ביטול השתתפות:
    א. על מנת לבטל את ההשתתפות בקורס, יש לחתום על טופס בקשת ביטול בלבד, הנמצא במשרדי המכללה.
    ב. הודעת ביטול תכנס לתוקפה לצורך ביטול חיוב *דמי השתתפות בקורס כדלקמן:
    הודעת הביטול תיחתם במזכירות המכללה עד 30 יום לפני מועד פתיחת הקורס.
    הודעת ביטול שתיחתם במזכירות המכללה עד 14 ימים לפני מועד פתיחת הקורס תזכה את הסטודנט ב- 75% משכר הלימוד המלא.
     ג. אין החזר כספי כאשר הודעת הביטול היא במועד מאוחר מ-14 ימים לפני תחילת הקורס, או במהלך הלימודים.
 
9. תנאי ביטול השתתפות בקורס והחזר שכר לימוד למשלמים מהפיקדון:
    א. עד שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס-ללא דמי ביטול, ביטל תלמיד את השתתפותו בקורס כאמור, ישיב, ללא דיחוי למוסד הלימודים     את החומרים שקיבל ממנו כפי שקיבל אותם מהמוסד וללא שימוש, לא הוחזרו החומרים כאמור, או שנעשה בהם שימוש, ישלם התלמיד למוסד       הלימודים את הסכום כפי שנקבע בתקנות.
    ב. מתום שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס ולא יאוחר מתחילת הלימודים- כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על עשר אחוזים מהמחיר     הכולל.
    ג. עד תום שליש מהמפגשים בקורס-כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על ארבעים אחוזים מהמחיר הכולל, קיבל תלמיד הנחה עקב התקשרות     קבוצתית עם מוסד הלימודים-כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על מחצית מהמחיר הכולל.

10. הקפאת קורס:
המכללה אינה מאפשרת הקפאת קורסים, למעט במקרים ייחודים בהם הקפאת הקורס אושרה ע"י הנהלת המכללה.

11. הנהלת המכללה רשאית להחליט על שינויים במועדי פתיחת הקורס בשל מספר הנרשמים או בשל אילוצים אחרים. במקרה זה תימסר הודעה טלפונית לנרשמים.

12. שינויים או ביטולים ידועים מראש בקורס ימסרו באחת מן הדרכים הבאות: באמצעות פרסום, ע"י המרצה בהודעה מוקדמת, באמצעות דף קשר למשתתפים ובהודעה טלפונית.

*דמי השתתפות אינם כוללים דמי רישום.